Qing-Dynastie

Qing-dynastie 1644-1912

Tijdens de Qing-dynastie waren de volgende keizers aan de macht:

1616-1626: Nurhaci
1626-1643: Hong Taiji
1643-1661: Shunzhi
1661-1722: Kangxi
1722-1735: Yongzheng
1735-1795: Qianlong
1795-1820: Jiaqing
1820-1850: Daoguang
1850-1861: Xianfeng
1861-1875: Tongzhi
1875-1908: Guangxu
1908-1912: Xuantong